Kursun amacı epidemiyolojinin tanımı, kullanım alanları, tarihsel gelişimi, araştırmaların sınıflandırılması, vaka kontrol, kohort, kesitsel, tanımlayıcı, deneysel araştırmalar,  tanı testleri, geçerlilik, güvenirlik ve tutarlılık kavramları,  eleştirel okuma, araştırma etiği, morbidite, mortalite ve hastalık yükü ölçütleri, verilerin özetlenmesi ve sunumu,  taraf tutma ve karıştırıcı faktör kavramları, salgın kavramını, salgının saptanıp kontrol süreçleri, epidemiyolojide nedensellik, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kanıta dayalı tıp ve halk sağlığı, araştırma protokolü hazırlama, normal dağılım, standart sapma, standart hata, referans aralık, güven aralığı, p değeri hakkında bilgi ve beceri edinmektir.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi