Available courses

Kursun amacı epidemiyolojinin tanımı, kullanım alanları, tarihsel gelişimi, araştırmaların sınıflandırılması, vaka kontrol, kohort, kesitsel, tanımlayıcı, deneysel araştırmalar,  tanı testleri, geçerlilik, güvenirlik ve tutarlılık kavramları,  eleştirel okuma, araştırma etiği, morbidite, mortalite ve hastalık yükü ölçütleri, verilerin özetlenmesi ve sunumu,  taraf tutma ve karıştırıcı faktör kavramları, salgın kavramını, salgının saptanıp kontrol süreçleri, epidemiyolojide nedensellik, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kanıta dayalı tıp ve halk sağlığı, araştırma protokolü hazırlama, normal dağılım, standart sapma, standart hata, referans aralık, güven aralığı, p değeri hakkında bilgi ve beceri edinmektir.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Gerek Sağlık Bakanlığı yapılanmasına uygun olarak gerekse diğer kamu ve özel sektör alanlarında bu şekilde yetişmiş personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Tıp, sağlık, fen ve sosyal bilimlerin lisans düzeyindeki mezunlarından halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarında çalışanların sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında gerekli bilgi edinmeleri ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir eğitim programdır.  Program uzaktan eğitimi tercih eden sağlık sektöründe yer alan profesyonelleri hedeflemektedir. 

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Kursun Amacı: Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çevre sağlığı konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Canlıların içinde yer aldığı ve sürekli olarak canlı ve cansız öğeler ile ilişkide bulunduğu ortam çevre olarak nitelendirilmektedir. Hastalıkların, sakatlıkların önlenmesi ile sosyal ve psikolojik açıdan tam bir iyilik halinin sağlanması için fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresel etkenlerin saptanması, iyileştirilmesi ve korunması yöntemlerinin ve ekosistemlerin temel öğeleri ile ekolojik dengenin sürdürülebilmesi ilkelerinin katılımcılara aktarmak amacı ile bu kurs düzenlenmiştir.  Kurs çerçevesinde insan eli ile oluşan çevre kirliliğinin ve çevrenin bozulmasının ekosistemler üzerindeki yıkıcı etkisi ve sürdürülebilir yaşam üzerindeki etkilerini incelenecek, güncel çevresel sorunlar ve bunun sonuçları ile gelecekteki olası sonuçları tartışılacaktır.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi


Kursun Amacı: Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri ile  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel biyoistatistik konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğrenim Hedefleri
Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmiştir
1. Biyoistatistikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme, 2. Örnekleme yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilme, 3. Araştırma konusuna uygun örnekleme yöntemini seçebilme ve uygulayabilme, 4. Araştırma konusuna uygun örneklem büyüklüğüne karar verme, 5. Dağılımları tanımlamak amacıyla kullanılan ortalama ve serpilme ölçütlerini hesaplayabilme, dağılımın yapısına uygun ölçütleri seçebilme, 6. Araştırma verilerinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirebilme, 7. Uygun önemlilik testini seçebilme, 8. Sık kullanılan parametrik ve nonparametrik önemlilik testlerini (t testleri, ANOVA, Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Ki kare testleri) paket programlar yardımıyla uygulayabilme, 9. Paket programlar yardımıyla uygulanan önemlilik testlerinin sonuçlarını yorumlayabilme, 10. Paket programlar yardımıyla basit korelasyon ve doğrusal regresyon analizi yapabilme, analiz sonucunda bulunan değerleri yorumlayabilme, 11. Çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizlerinin kullanım amaçlarını açıklayabilme, 12. Paket programlar yardımıyla çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizi yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme, 13.Klasik psikometrik analizlerden temel geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini hesaplayabilme, elde edilen ölçütleri yorumlayabilme, 14.  Mevcut istatistik yazılımlarının özelliklerini, sınırlılıklarını, kapasitelerini ve temel özelliklerini tanımlayabilme. Uygun analiz için doğru istatistik yazılımını belirleyebilme

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

  Uzaktan eğitim becerileri online eğitim vermek isteyen tüm eğitimcilere dönüktür. Online sunum yapma, sınav hazırlama ve değerlendirme, ödev verme gibi becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bunun için MoodleBigbluebutton ve Google Drive yazılımları kullanılacaktır. 


Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye temsilciliğinin işbirliği ile “Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere yönelik birinci basamakta sağlık hizmeti ve yönetim  kapasitesini artırma” başlıklı projesi kapsamında açılan kurstur. 
Site announcements

"Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kursu" Kayıtlarımız başlamıştır

by Tacettin İnandı -

UNFPA Türkiye'nin desteği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) in yürüttüğü, Ekim 2020'nin son haftasında başlayacak olan  "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kursu"na Kayıtlarımız başlamıştır. Kursa misafir olarak erişim de olanaklı olmakla birlikte, https://kurs.halksagligiokulu.org/ sitesine kayıt olduktan sonra kendinizi kursa kayıt edebilirsiniz. Kursa kayıtlar ücretsizdir. 

Kursa Sağlık Alanında çalışan herkes kayıt olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayınız


Yeni Sunucuya Taşındık

by Tacettin İnandı -

Değerli Kullanıcılarımız,

Yeni Sunucumuza taşınmış bulunuyoruz. Geçici aksaklıklar için hoş görmenizi diliyoruz. 

Keyifli çalışmalar ve başarılar diliyoruz.

Sunucu Değişikliği

by Tacettin İnandı -

Değerli Katılımcılar...

Okulumuz altyapısını güçlendirmek amacı ile sunucu değişikliği planlanmıştır. 

19.6.2020 ile 20.6.2020 tarihlerinde yapacağınız bazı etkinlik raporları ve tamamlama işlemleri yeni sunucuya taşınamayabilir, sizin için bu bir sorun oluşturacak ise, etkinliklerinizi 1-2 gün ertelemenizi öneririz.    

Bu arada okula yeni kayıt işlemi kısa bir süre için durdurulacaktır. 

Olabilecek aksaklıklar için şimdiden hoş görmenizi diliyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla...

Halk Sağlığı Okulu Kurs Kayıt Politikasında Değişiklik

by Tacettin İnandı -

Değerli Katılımcılar

Okulumuz altında açılan kurslara gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Okul Yönetim Kurulu  olarak yeni kurslar açmak ve var olan kursları da daha etkin hale getirme çabası içindeyiz. Okulumuzda kayıtlı kullanıcı sayısı 500’e yaklaşırken, açılan kurs sayımız 4’tür. Okulumuz halk sağlığı alanında önemli bir eğitim ortamına dönüşmektedir.

Halk Sağlığı Okulu daha öncesinde belirli tarihlerde açılıp kapanan kurs kayıt ve tamamlama politikasında değişikliğe gitmiştir. Yeni politikası kursların sürekli açık tutulması şeklindedir. Bundan böyle kurslarımıza her an kayıt yaptırılabilir.  Böylelikle yürümekte olan 4 kursumuza kayıtlar yeniden açılarak bitiş tarihi olmaksızın kayıt yapılabilecektir. Kursla ilgili koşulları yerine getirenler, tüm etkinlikleri tamamlayanlar ve son değerlendirmeden 75 üzerinde alanlar, kurs katılım belgelerini otomatik olarak karekodlu olarak alabileceklerdir.  

Kurslarla ilgili kayıt sürecine buradan ulaşabilirsiniz. İlginiz için bir kez daha çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum .

Tacettin İnandı, Okul Yöneticisi


Older topics...