Available courses

Kursun amacı epidemiyolojinin tanımı, kullanım alanları, tarihsel gelişimi, araştırmaların sınıflandırılması, vaka kontrol, kohort, kesitsel, tanımlayıcı, deneysel araştırmalar,  tanı testleri, geçerlilik, güvenirlik ve tutarlılık kavramları,  eleştirel okuma, araştırma etiği, morbidite, mortalite ve hastalık yükü ölçütleri, verilerin özetlenmesi ve sunumu,  taraf tutma ve karıştırıcı faktör kavramları, salgın kavramını, salgının saptanıp kontrol süreçleri, epidemiyolojide nedensellik, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kanıta dayalı tıp ve halk sağlığı, araştırma protokolü hazırlama, normal dağılım, standart sapma, standart hata, referans aralık, güven aralığı, p değeri hakkında bilgi ve beceri edinmektir.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Gerek Sağlık Bakanlığı yapılanmasına uygun olarak gerekse diğer kamu ve özel sektör alanlarında bu şekilde yetişmiş personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Tıp, sağlık, fen ve sosyal bilimlerin lisans düzeyindeki mezunlarından halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarında çalışanların sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında gerekli bilgi edinmeleri ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir eğitim programdır.  Program uzaktan eğitimi tercih eden sağlık sektöründe yer alan profesyonelleri hedeflemektedir. 

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Kursun Amacı: Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çevre sağlığı konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Canlıların içinde yer aldığı ve sürekli olarak canlı ve cansız öğeler ile ilişkide bulunduğu ortam çevre olarak nitelendirilmektedir. Hastalıkların, sakatlıkların önlenmesi ile sosyal ve psikolojik açıdan tam bir iyilik halinin sağlanması için fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresel etkenlerin saptanması, iyileştirilmesi ve korunması yöntemlerinin ve ekosistemlerin temel öğeleri ile ekolojik dengenin sürdürülebilmesi ilkelerinin katılımcılara aktarmak amacı ile bu kurs düzenlenmiştir.  Kurs çerçevesinde insan eli ile oluşan çevre kirliliğinin ve çevrenin bozulmasının ekosistemler üzerindeki yıkıcı etkisi ve sürdürülebilir yaşam üzerindeki etkilerini incelenecek, güncel çevresel sorunlar ve bunun sonuçları ile gelecekteki olası sonuçları tartışılacaktır.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi


Kursun Amacı: Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri ile  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel biyoistatistik konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğrenim Hedefleri
Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmiştir
1. Biyoistatistikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme, 2. Örnekleme yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilme, 3. Araştırma konusuna uygun örnekleme yöntemini seçebilme ve uygulayabilme, 4. Araştırma konusuna uygun örneklem büyüklüğüne karar verme, 5. Dağılımları tanımlamak amacıyla kullanılan ortalama ve serpilme ölçütlerini hesaplayabilme, dağılımın yapısına uygun ölçütleri seçebilme, 6. Araştırma verilerinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirebilme, 7. Uygun önemlilik testini seçebilme, 8. Sık kullanılan parametrik ve nonparametrik önemlilik testlerini (t testleri, ANOVA, Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Ki kare testleri) paket programlar yardımıyla uygulayabilme, 9. Paket programlar yardımıyla uygulanan önemlilik testlerinin sonuçlarını yorumlayabilme, 10. Paket programlar yardımıyla basit korelasyon ve doğrusal regresyon analizi yapabilme, analiz sonucunda bulunan değerleri yorumlayabilme, 11. Çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizlerinin kullanım amaçlarını açıklayabilme, 12. Paket programlar yardımıyla çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizi yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme, 13.Klasik psikometrik analizlerden temel geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini hesaplayabilme, elde edilen ölçütleri yorumlayabilme, 14.  Mevcut istatistik yazılımlarının özelliklerini, sınırlılıklarını, kapasitelerini ve temel özelliklerini tanımlayabilme. Uygun analiz için doğru istatistik yazılımını belirleyebilme

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

  Uzaktan eğitim becerileri online eğitim vermek isteyen tüm eğitimcilere dönüktür. Online sunum yapma, sınav hazırlama ve değerlendirme, ödev verme gibi becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bunun için MoodleBigbluebutton ve Google Drive yazılımları kullanılacaktır. 


Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi


Site announcements

DOKUZUNCU HAFTA DERSLERİ

by BUKET KARACA -

Değerli Katılımcılar,

Bu hafta kurs sayfasına 2 yeni ders eklenmiştir.

İyi çalışmalar dilerim.


SEKİZİNCİ HAFTA DERSLERİ

by BUKET KARACA -

Değerli Katılımcılar,

Bu hafta kurs sayfasına 2 yeni ders eklenmiştir.

İyi çalışmalar dilerim.


ALTINCI HAFTA DERSLERİ

by BUKET KARACA -

Değerli Katılımcılar,

Bu hafta kurs sayfasına 2 yeni ders eklenmiştir.

İyi çalışmalar dilerim.

Beşinci Hafta Dersleri

by BUKET KARACA -

Değerli Katılımcılar,

Bu hafta kurs sitesine iki yeni ders eklenmiştir.

İyi çalışmalar dilerim.

DÖRDÜNCÜ HAFTA DERSLERi

by BUKET KARACA -

Değerli katılımcılar,

Bu hafta kurs sayfasına üç yeni ders eklenmiştir.

İyi çalışmalar dilerim.Older topics...